นำพืชผักผลไม้เข้าญี่ปุ่น

การนำพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอก หรือผลิตภัณฑ์จากพืชทุกชนิดเข้าประเทศญี่ปุ่น มีข้อจำกัดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กล่าวคือต้องมีใบรับรองการตรวจโรคพืชจากประเทศต้นทางมาแสดงต่อเจ้าหน้ากักกันพืชที่ท่าอากาศยานหรือท่าเรือที่เรานำของติดตัวมาขณะเดินทางเข้าญี่ปุ่น ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชจากต่างประเทศไม่ให้เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง

การนำพืชจากต่างประเทศเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะด้วยการขนส่งสินค้า นำเข้ามาเป็นสัมภาระติดตัว หรือส่งไปรษณีย์ ฯลฯ ไม่ว่าจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดหรือด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ต้องเข้ารับการตรวจสอบการนำเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคและแมลงศัตรูพืชติดกับพืชเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อนำพืช เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น ตามกฎหมายจะต้องมีการยื่นใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก และมีการตรวจสอบการนำเข้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพืช
หากไม่มีการแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืช พืชจะถูกนำไปกำจัด อาจบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมายในกรณีที่มีการละเมิด เช่น การนำเข้าโดยปราศจากใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือปราศจากการตรวจสอบการนำเข้าพืชท่านจะถูกจำคุกเป็นเวลาสูงสุดสามปีหรือถูกปรับสูงสุดหนึ่งล้านเยน

น่ากลัวตรงนี้แหละ จับปรับหรืออาจโดนจำคุกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่นำสิ่งของที่ต้องผ่านการตรวจเมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้วไม่ได้เข้าไปรับการตรวจโดยฝ่ายกักกันโรคพืช อาจจะต้องถูกดำเนินคดีโทษสูงสุดคือจำคุก

ตัวอย่างผลไม้ที่ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชของประเทศไทยแล้วสามารถนำเข้าญี่ปุ่นได้โดยที่ต้องสำแดงสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่กันกันโรคที่สนามบินของญี่ปุ่น ได้แก่ ทุเรียน สัปรด

พูดง่ายๆ คือ พืช ผัก ผลไม้ ผลิตผลจากพืช ผลิตภัณฑ์จากพืชที่เคยอนุญาตให้นำเข้าได้ ก็ยังคงให้นำเข้าได้ เพียงแต่ต้องผ่านพิธีการทั้งจากไทยและญี่ปุ่น

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัว ทัวร์ญี่ปุ่นตามสั่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *